• ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยซีร้อยสามสิบครับ, หากท่านพบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  หรือต้องการเสนอแนะประการใดสามารถโพสแจ้งได้ที่ ฟอรั่ม: Contact us/help info ,ขอบคุณครับ.
  แจ้งข่าวสารการอับเดทฟอรั่ม Thaic-130


  Live support: SKYPIG / Lt.Col.Tirapong Kongsomrit, e-mail: kongsomrit@yahoo.com
  กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
  Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, italics, underline, and strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  Example:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.
  Example:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  Example:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
  Please, Log in or Register to view URLs content!

  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  Example:
  [URL=https://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
  Please, Log in or Register to view URLs content!

  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  Example:
  [USER=1]User name[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  Example:
  [IMG]https://www.thaic-130.net/forums/data/logo.png[/IMG]
  Output:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  Approved sites: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Example:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  Example:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  Changes the alignment of the wrapped text.
  Example:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  Example:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
  Quoted text
  A person said:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Example:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  Example:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Output:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE] - Programming code display

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.
  Example:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  Code:
  Please, Log in or Register to view codes content!
  Rich code:
  Rich (BB code):
  Please, Log in or Register to view codes content!
  PHP code:
  PHP:
  Please, Log in or Register to view codes content!
  JS code:
  JavaScript:
  Please, Log in or Register to view codes content!
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Example:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Example:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Example:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Example:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Example:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CLUB] - Hidden text for club members

  Information inside the code is displayed only to members of the club.
  Example:
  [CLUB][/CLUB] - Hidden text for club members
  Output:
  - Hidden text for club members
 • [DAYS=option] - Hidden text by the number of days

  Number of days from the date of registration on the forum, which the user needs to be able to view
  Example:
  [days=5]Hello World!![/days] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [GROUPS=option] - Hidden text for user groups

  The tag hides content from people who are not members of X,Y,Z usergroups.
  Example:
  [groups=2]Hello World![/groups] - Displayed only for group members with ID 2.
  Output:
  Content of this hidden block can only be seen by members of: Registered
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HIDE] - Hidden text is for users only.

  Hidden text: For users only.
  Example:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only users see the hidden text
  Output:
  View hidden content is available for registered users!
  - only users see the hidden text
 • [LIKES=option] - Hidden text by the number of likes

  Number of like on the forum, which the user needs to be able to view
  Example:
  [likes=5]Hello World![/likes] - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
 • [POSTS=option] - Hidden text by the number of posts

  Number of posts on the forum, which the user needs to be able to view
  Example:
  [posts=5]Привет, мир![/posts] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REPLY] - Hidden text until the user answers the thread.

  Hidden text until the user answers the thread.
  Example:
  [reply]Hello World![/reply] - Displayed to users when they reply to the thread.
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Displayed to users when they reply to the thread.
 • [REPLYANDTHANKS] - Hidden text until the user responds to the topic and clicks Like on this message.

  Hidden text until the user responds to the topic and clicks Like on this message.
  Example:
  [replyandthanks]Hello World![/replyandthanks] - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
 • [REPLYTHANKS] - Hidden text until the user responds to the topic or clicks Like on this message.

  Hidden text until the user responds to the topic or clicks Like on this message.
  Example:
  [replythanks]Hello World![/replythanks] - It is displayed to users when they reply to the topic or click "I like".
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - It is displayed to users when they reply to the topic or click "I like".
 • [RESOURCE=option] - Hidden text by the number of resources

  Hidden text by the number of resources
  Example:
  [RESOURCE=5]Hello World![/RESOURCE] - 5 resources are required to view hidden content by resource.
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - 5 resources are required to view hidden content by resource.
 • [THANKS] - Hidden text until the user clicks "Like" for this message.

  This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Example:
  [thanks]Hello World![/thanks] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Output:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
 • [USERSID=option] - Hidden text for users by id

  Hides the text from users by id, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  Example:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
  Output:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.


Flag Counter

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
Top