HERK STORIES


1.ประวัติความเป็นมาของ C-130


2.ระบบทางเทคนิค
ของเครื่องบิน C-130


3.วีระกรรมของเครื่องบิน C-130


4.บินกับเครื่องบิน C-130


5.หลักนิยมทางทหาร
ของ C-130

6.บทเรียนจากอุบัติเหตุ
และการสูญเสีย

7.หลักการ C-RM กับ C-130

8.ฝูงบิน 601 กองบิน 6

9.คู่แข่งของเครื่องบิน C-130

10.อนาคตเครื่องบิน C-130