What's new
 • ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยซีร้อยสามสิบครับ, หากท่านพบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  หรือต้องการเสนอแนะประการใดสามารถโพสแจ้งได้ที่ ฟอรั่ม: Contact us/help info ,ขอบคุณครับ.
  แจ้งข่าวสารการอับเดทฟอรั่ม Thaic-130


  Live support: SKYPIG / Lt.Col.Tirapong Kongsomrit, e-mail: kongsomrit@yahoo.com
  กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
  Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

สนามบินดอนเมือง

skypig

Administrator
การใช้ประโยชน์จากสนามบินดอนเมือง
[1 ธันวาคม 2552 12:02 น.] จำนวนผู้เข้าชม 6880 คน

การใช้ประโยชน์จากสนามบินดอนเมือง
อย่างเต็มรูปแบบ


ข้อพิจารณา
วงการบินเป็นอุตสาหกรรมที่กว้างใหญ่ เกี่ยวข้องกับกิจการหลายด้านตั้งแต่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน การซ่อมบำรุง กิจการสายการบิน การท่าอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และการผลิตบุคลากรด้านการบิน เป็นต้น ซึ่งจะว่าไปแล้ว มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของชาติ และปากท้องของคนไทยทุกระดับชั้น สนามบินดอนเมืองของเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจำกัดการใช้สนามบินดอนเมือง เพื่อการบินในประเทศเพียงอย่างเดียว จึงน่าจะทำให้
ประเทศไทยเสียโอกาส
และความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการบินของโลก (Strategy Hub)


การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของโลก ต้องอาศัยทั้ง สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ควบคู่กันไป

ความสำคัญของสนามบินดอนเมือง
1. เป็นสนามบินที่ต้องคงไว้ สำหรับการเดินทางของพระบรมวงศานุวงศ์ และเครื่องบินของส่วนราชการ เช่น ทอ. ทบ. สนง.ตร. และหน่วยงานอื่นๆ
2. สนามบินดอนเมืองถูกกำหนดให้ใช้เป็นสนามบินสำรอง(Alternate)ในการวางแผนการบินของสายการบินต่างๆ
3. เป็นสนามบินฉุกเฉิน (Emergency) ในกรณีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินอื่นใช้การไม่ได้ เนื่องจาก ทางวิ่งเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการถูกคุกคามจากภัยก่อการร้าย
4. เป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน และการทำธุรกิจของสายการบิน และกิจการค้าอื่น
5. เป็นสนามบินที่มี รถไฟ รถประจำทาง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ผ่านเข้าถึงสนามบินได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิยังทำไม่ได้
6. สนามบินดอนเมืองสนับสนุนศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิ
ไม่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะเปิดดำเนินการได้อย่างราบรื่น หรือประสบปัญหาอย่างในปัจจุบัน สนามบินดอนเมืองจะยังคงทำให้ประเทศไทย กรุงเทพฯ และกิจการการบินของประเทศ ก้าวหน้าไปได้ดีกว่า การใช้สนามบินสุวรรณภูมิควบคู่ไปกับ การกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ สามารถเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของชาติได้โดยรวม มิใช่ไปลดความสำคัญของสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วง

ข้อดี ของการกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
1. ลดความแออัดของการจราจรในอากาศ และภาคพื้นให้แก่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่กำลังจะเต็มขีดความสามารถในเวลาอันใกล้
2. ประชาชนมีทางเลือก และสะดวกในการเดินทางมากขึ้น
2.1 ประชาชนที่อาศัยทางตอนเหนือของ กทม. จ.นนทบุรี ปทุมธานี หรือทางภาคกลางตอนล่าง สามารถเลือกใช้สนามบินดอนเมือง เพื่อโดยสารเที่ยวบินในประเทศ หรือต่างประเทศในระดับภูมิภาค(Regional)ได้
2.2 ประชาชนที่อาศัยทางฝั่งตะวันออกของ กทม. จ.ทางภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี หรือพัทยา สามารถเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อโดยสารเที่ยวบินในประเทศ(Domestic) หรือต่างประเทศในระดับภูมิภาค และการเดินทางข้ามทวีป(Intercontinental)ได้
2.3 การกระจายตัวของผู้เดินทางทั้งสองสนามบิน ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางสั้นลง ทั้งเวลาอยู่ในสนามบิน และเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน
3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน อาทิ นักบิน ลูกเรือ ช่างอากาศ ขรก.ตม. ขรก.ศก. พนง.ขายสินค้า หรือแม้แต่ พนง.ขับรถ มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น
4. ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยรอบสนามบินดอนเมืองจะยังคงอยู่ได้หรือค่อยๆปรับตัวดีขึ้น
5. บรรเทาผลกระทบมลภาวะทางเสียงจากการใช้สนามบินเดียว
การกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ ทางด้านช่วงเวลาของการใช้งาน(0600-2400 น) และมลภาวะทางเสียง(ความดังของเครื่องยนต์และความถี่ในการขึ้นลง) อย่างเคร่งครัด มากกว่าที่จะมีเงื่อนไขในการใช้เดินทางภายในประเทศ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐควรจะได้จัดสร้าง AirPorts Link เพื่อเชื่อมการเดินทางโดยตรงระหว่างสองสนามบินให้เกิดความสะดวก และสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็ว​

ข้อเสีย ของการกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองเพียงบางส่วน
การกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองเพื่อการบินในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยหรือสนามบินสุวรรณภูมิ กลายเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างที่คาดหวังไว้ได้
1. ประชาชนที่อาศัยทางตอนเหนือของ กทม. จ.นนทบุรี ปทุมธานี หรือทางภาคกลางตอนล่าง ไม่สามารถเลือกใช้สนามบินดอนเมืองเพื่อโดยสารเที่ยวบินไปต่างประเทศได้
2. เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่สายการบิน หากต้องการจะดำเนินกิจการการบินทั้งสองสนามบินควบคู่กันไป เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นภาระย่อมตกอยู่กับประชาชนซึ่งเป็นผู้โดยสาร
3. การหมุนเวียนการใช้เครื่องบินไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน
4. ด้วยข้อจำกัดในข้อ 2 และ 3 จะมีบางสายการบินเท่านั้น ที่จะได้ประโยชน์ในระยะสั้น และบางสายการบินขาดโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และจะส่งผลให้มีเที่ยวบินกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองไม่มากนัก
5.การที่มีเที่ยวบินกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองไม่มากนัก จึงไม่สามารถลดมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเท่าที่ควร
6.สืบเนื่องจากข้อ 4 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และ Air Bridge ที่เหลืออยู่ในสนามบินดอนเมืองไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
7.จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้สนามบินดอนเมือง เปิดดำเนินการอยู่ในภาวะขาดทุน ซึ่งทุกฝ่ายควรเร่งดำเนินการ แก้ไขหาวิธีการให้สนามบอนดอนเมือง มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้​
ข้อจำกัด ของสนามบินสุวรรณภูมิ

ข้อจำกัดประการสำคัญของสนามบินสุวรรณภูมิ คือ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ในจำนวนจำกัด และในอนาคตอันใกล้ จะอยู่ในสภาวะเต็มขีดความสามารถ หากจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารต้องใช้เงินลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก แต่ในช่วงแรกของการเปิดใช้ สนามบินสุวรรณภูมิยังขาดความคล่องตัวหลายด้านซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
นักบิน
1.หลังจากสนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้งานแล้ว ความแออัดของการจราจรทางอากาศ มิได้ลดลงเท่าที่ควร เครื่องบินที่จะมาลงยังคงต้องบินวนรอ(Hold)เพื่อจัดลำดับ ต่อวงจร ก่อนที่จะเข้ามาลง และเครื่องบินที่จะวิ่งขึ้นยังคงต้อง จอดคอยนานกว่าจะได้ลำดับวิ่งขึ้น ความชำนาญของ จนท.และความพร้อมของอุปกรณ์ยังไม่สามารถที่จะทำให้ ใช้สนามบินในการเข้าออกพร้อมๆกันทั้งสองสนาม(Parallel) ได้ตามที่ออกแบบไว้
2.เครื่องบินต้องTaxi เป็นระยะทางไกลขึ้นทั้งก่อนวิ่งขึ้น และหลังจากกลับมาลง ตลอดจนความแออัดของเครื่องบิน ทำให้การเข้าออกจากจุดจอดหรือลานจอด กระทำได้ไม่สะดวก เพราะต้องรอจนกว่าเครื่องอื่นๆจะเคลื่อนผ่านไป
3.ระบบไฟส่องสว่างไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักบินมากนัก เช่น ในเวลากลางคืนไฟเขียว(Green Light) เพื่อการ Taxi ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักบิน ในการขับเคลื่อนไปยังจุดจอดหรือทางวิ่ง ได้อย่างถูกต้อง
ผู้โดยสาร
1.ผู้โดยสารที่เดินทางระยะใกล้ เช่น การเดินทางในประเทศ ต้องใช้เวลาที่สนามบินมากเกินความจำเป็น เนื่องจากความกว้างใหญ่ของอาคาร และระบบการดำเนินงานที่ยังไม่ลงตัว
2.ผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศบางเที่ยวบินไม่ได้รับความสะดวก แม้ว่าจะได้จ่ายภาษีสนามบินไปแล้ว แต่ต้องลำบากในการ Boarding เพราะเครื่องบินไม่สามารถเข้ามาจอดที่งวง( Air Bridge ) ได้ทุกเที่ยวบิน เนื่องจากงวงไม่เพียงพอ หรือขัดข้อง ทำให้ต้องต่อรถ Shuttle Bus ไปยังลานจอดกลางแจ้ง ขึ้นลงบันไดอีกครั้ง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก และเที่ยวบินเกิดความล่าช้า (Delayed) และปัญหาจะทวีมากขึ้นในกรณีที่ฝนตก (ทั้งๆที่ งวงจอดที่สนามบินดอนเมือง มีสนับสนุนอยู่อย่างเหลือเฟือ)
3.ผลสืบเนื่องจากข้อ 2 ทำให้เที่ยวบินล่าช้า ผู้โดยสารนอกจากจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้ว ความล่าช้าของเที่ยวบินที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องทนรอในการขึ้นเครื่อง หรือต่อเครื่อง
ในกรณีนี้ หากสนามบินมีความพร้อมสูง เที่ยวบินต่างๆจะไม่ล่าช้า หรือเที่ยวบินที่ล่าช้าสามารถที่จะชดเชยเวลา กลับมาเป็นเวลาเดิมได้
4.การขับรถเข้าที่จอดรถ กระทำได้ไม่สะดวก เช่น ต้องขับอ้อมเป็นวงกว้าง และการเข้า-ออกอาคารจอดได้เพียงบางชั้น เท่านั้น
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน ได้แก่ นักบิน ลูกเรือ ช่างอากาศ ขรก.ตม. ขรก.ศก.พนง.ขายสินค้า หรือแม้แต่ พนง.ขับรถ อาจรวมจำนวนถึงหมื่นคนในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละคนมีรายได้และรายจ่ายแตกต่างกัน ตามลักษณะงาน แต่ทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันกิจการการบินให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคง แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยพื้นฐาน ในการทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้
1.ไม่มีสถานที่ของทางราชการบริการที่จำเป็นให้แก่ พนง.หรือประชาชน เช่น สถานพยาบาลของรัฐ,หน่วยงานทะเบียนของ กทม. หากเจ็บป่วย หรือต้องติดต่องานทะเบียน ต้องเดินทางออกมาภายนอกสนามบิน
2.การเดินทางไปทำงานยังไม่สะดวก เพราะปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่มี รถไฟ รถประจำทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ผ่านเข้าถึงสนามบินได้โดยตรง ต้องมีการต่อรถโดยสารภายใน ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมากขึ้น ต่างจากสนามบินชั้นนำของโลก เช่น แฟรงเฟริทส์ในเยอรมัน ซึ่งรถประจำทาง รถไฟ รถไฟฟ้า สามารถเข้าถึงสนามบินได้โดยตรง
3.ความกว้างใหญ่ของอาคาร และระบบการจัดการ ยังไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์โดยตรง แต่กลับมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ต้องออกแรงเดินไกลขึ้น มีเวลาพักผ่อนน้อยลง
4.ค่าที่จอดรถแพงมาก สูงกว่าสนามบินดอนเมืองถึงสามเท่า และจัดให้จอดในที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานที่ต้องทำงานประจำในเวลากลางคืน ซึ่งห่างไกลจากที่ทำงานมาก
ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้เกือบทั้งหมด หากเปิดใช้สนามบินดอนเมืองควบคู่ไปอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อสรุป
จากข้อมูลและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ที่ได้จากประสบการณ์การทำงานโดยตรง แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ ที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติตามที่คาดหวังไว้ ปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมนำไปสู่ ความไม่มั่นใจ และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดำเนินธุรกิจการบินโดยตรง ผู้เดินทาง ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องทางอ้อม การกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองแบบเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อจำกัดในการเดินทางเฉพาะเที่ยวบินในประเทศ ควบคู่กับสนามบินสุวรรณภูมิ ย่อมจะเป็นผลดีต่อทุกๆฝ่าย และตอบสนองการเป็นการเป็นศูนย์กลางการบินของโลกได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของชาติโดยรวม
 

Attachments

skypig

Administrator
สิ่งที่เคยคิดและเขียนไว้เมื่อ 4 ปีก่อนกำลังจะกลายกลับมาเป็นความจริง

Please, Log in or Register to view URLs content!


Please, Log in or Register to view URLs content!
 

skypig

Administrator
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค. นี้สายการบินแอร์เอเชีย จะย้ายฐานการบินมาที่สนามบินดอนเมืองเป็นการถาวร เนื่องจากเห็นว่า สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มแออัด และรัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายให้สายการบินต้นทุนต่ำ ย้ายไปให้บริการที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งที่ผ่านมาแอร์เอเชีย ได้ศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วพบว่า สนามบินดอนเมืองจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ ไม่แออัด อีกทั้งทำเลที่ตั้งก็เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะในอนาคตเมื่อไทยแอร์เอเชียรับเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ใหม่ประจำการฝูงบินจนครบ 48 ลำภายในปี59 เชื่อว่าสนามบินดอนเมืองจะสามารถรองรับการเติบโตได้เเน่นอน ทุกคนจึงสามารถมั่นใจศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายฐานอย่างถาวร เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระไม่ให้สนามบินสุวรรณภูมิ แออัดเกินไป ซึ่งเชื่อว่า การย้ายเที่ยวบินครั้งนี้ จะได้รับผลกระทบลูกค้าในส่วนของต่างชาติประมาณ 2 เดือน และจะกลับมาเช่นเดิม โดยเที่ยวบินของแอร์เอเชีย จะไม่มีการเชื่อมต่อมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการบินตรง ส่วนลูกค้าในประเทศจะเพิ่มขึ้น เพราะเดินทางสะดวกขึ้น โดยในปีนี้แอร์เอเชียตั้งเป้าจะทำยอดลูกค้าให้ได้ 8 ล้านคน และเพิ่มเป็น 16 ล้านคนภายในปี 59 ฉะนั้นหากไม่รีบย้ายตอนนี้เกรงว่า ต่อไปจะย้ายไม่ทัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการย้ายฐานการบินครั้งนี้ ประมาณ 60 -80 ล้านบาท ซึ่งเมื่อผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันที่ 26 มิ.ย.นี้ และมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป สามารถเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดการเดินทางได้ ทั้งการย้ายเที่ยวบินเดินทางก่อนหรือหลังกำหนดการเดิม 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้โดยสารสามารถเก็บวงเงินไว้ใช้บริการได้ภายใน 90 วัน โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดินทาง
ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) กล่าวว่า ส่ายการบินแอร์เอเชีย จะให้บริการที่อาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสาระหว่างประเทศ ส่วนสายการบินอื่นที่จะกลับมาให้บริการที่สนามบินดอนเมืองนั้น ขณะนี้ที่ตอบตกลงแล้วมี 3-4 สายการบิน จากที่ทอท. ตั้งเป้าไว้ 14 สายการบิน โดยสายการบินที่ทอท. จูงใจ คือ สายการบินต้นทุนต่ำ สายการบินที่ไม่มีการเชื่อมต่อ สายการบินเช่าเหมาลำ เบื้องต้นที่จะย้ายมาแน่นอนแล้วคือ สายการบินโอเรียนท์ไทย จะย้ายกลับมาให้บริการในสัปดาห์หน้า และสายการบินไทยแอร์เอเชียในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ส่วนสายการบินอื่น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องการให้แต่ละสายการบินแจ้งเองขณะนี้ทอท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนามบินดอนเมืองในการให้บริการ รวมทั้งร้านค้าปลอดภาษีด้วย
 

skypig

Administrator
1 ตุลาคม 2555 ดอนเมือง กลับมาผงาดอีกครั้ง หลังจากสะดุดไป 5 ปี สิ่งที่ ได้เขียนไว้ก่อน หลายปี ได้กลายมาเป็นจริง มหากาพย์ แห่งผลประโยชน์มหาศาล จะตกเป็นของคนไทย หรือคนบางกลุ่ม ต้องคอยติดตามกัน อย่างตาไม่กระพริบดอนเมืองเปิดใช้งานเพียง 25 % เท่านั้น เปิดเฉพาะ Terminal 1

แต่Terminal 2
Domestic
Cargo
.... ทั้งหมดยัง ปิดอยู่ รอการประมูล
ในส่วนบนฟ้า ได้จัดทำ เส้นทางการเข้าออกสนามบินของเครื่องบิน ให้สอดคล้องกับสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่นำมาให้ดู เป็นเพียง Draft
 

Attachments

skypig

Administrator
เมื่อ สามวันก่อน สนามศุภัชลาสัย ได้สร้างความสุขให้แก่ชาวไทย
ฟุตบอลไทยชนะ มาเลย์ 2-0
แม้จะเป็นสนามเก่า ก็สามารถให้ความสุขแก่คนไทยได้ ทั้งๆ ที่ สนามกีฬา ราชมังคลา ใหญ่กว่าตั้งเยอะ
เป็นสิ่งที่บอกแก่เราว่า
ดอนเมือง กำละงจะกลับมา ยิ่งใหญ่อีก
Reborn Again
 

★โต้ ชาวร็อค★

Administrator
Staff member
ไปเจอรูปมาครับ สนามบินดอนเมืองสมัยปี 2507 ทุ่งหญ้ายังเต็มไปหมดนะครับ 50ผ่านไปตึกเพียบบ

 

Attachments

skypig

Administrator
มองไม่ออก ไม่แน่ใจว่า มุมกล้องถ่ายมาจากทางรันเวย์ด้านไหน
คล้ายว่าถ่ายมาจากรันเวย์ 03L
คล้ายกับมี Tank Fram คลังน้ำมัน 3 ถังอยู่ทางงซ้ายของภาพ ซึ่งนั่นน่าจะเป็น คลังปตท.ปัจจุบัน
ถนนเส้นสีนำ้ตาลยังสร้างไม่เสร็จ คือ ถนนวิภาวดี ขนานกับรางรถไฟ
ใช่หรือเปล่า
 

★โต้ ชาวร็อค★

Administrator
Staff member
สมัยผมเล่นซิมใหม่ๆ เคยไปหาวีดีโอในยูทู้ปดูเกี่ยวกับสนามบินแปลกๆ บนโลก
มีฝรั่งทำไว้แบบว่าอยากไปลองบินดู แต่ดูไปดูมาเจอสนามบินดอนเมืองติดอันดับ 1-10 สนามบินแปลกด้วยนะครับ
ตอนแรกก็รอดูมันแปลกตรงไหน ปรากฏว่าที่ฝรั่งว่าแปลกเพราะระหว่างรันเวย์ทั้งสองมีสนามกอล์ฟอยู่ตรงกลาง
แล้วก็ถ่ายให้ดูมีคนตีกอล์ฟกันหน้าตาเฉย ระหว่างเครื่องบินขึ้นและลง เหมือนจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยกันเลยทีเดียว
ผมก็เห็นด้วยกับคนทำคลิปนั้นนะครับ แต่ไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทำไมอยู่ๆ สนามกอล์ฟถึงไปโผล่ระหว่างรันเวย์ได้
ใครเป็นคนคิดหว่า... แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทราบยังมีอยู่ไหมครับสนามกอล์ฟนี้
 

skypig

Administrator
,มุมมองสนามบินดอนเมือง จากทางด้านเหนือลงใต้
บริเวณทางด้านเหนือ รันเวย์ 21 ซึ่งเป็นแอ่งรองรับน้ำตื้นๆ
ต้นปี 2556 กำลังได้รับการขุดลอก ให้ลึกขึ้น เพิ่มรองรับน้ำได้มากขึ้น
 

Attachments

skypig

Administrator
สุวรรณภูมิ’ปิดซ่อมรันเวย์ถึง 10 ก.ย.56 ส่งผลเที่ยวบินดีเลย์
โชคดีที่ดอนเมืองได้กลับมาเปิด แม้จะเพียง50% ก็ตาม
....ถ้าได้นโยบายดีๆ น่าจะใช้งานได้
อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปีนี้
ถ้าไม่มี ม็อบ มายึดอีก.....
 

skypig

Administrator
"ดอนเมือง" อัดงบฯหมื่นล้าน เร่งแผนพัฒนา-ปรับปรุง ชู "ฟาสต์ แอร์พอร์ต" สร้างความเชื่อมั่นสายการบิน ล่าสุดโลว์คอสต์อินโดนีเซีย
"ไลอ้อนแอร์" ยึดโมเดลแอร์เอเชีย พร้อมเล็งตั้ง "ไทยไลอ้อนแอร์" กวาดตลาดในไทย เตรียมย้ายฮับบินซบดอนเมือง ส.ค.นี้

ว่าที่เรืออากาศโทจตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผย
"ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ตั้งแต่ปี 2556-2558 นับเป็นช่วงเวลา 3 ปีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของท่าอากาศยานดอนเมือง
ซึ่งมีแผนพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานด้วยวงเงินงบประมาณถึง 10,900 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มเป็น 19
ล้านคน ในปี 2557 หลังคาดว่าสิ้นปี 2556 จะมีผู้โดยสารใช้บริการ 15 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 14 ล้านคน

ขณะเดียวกันนอกเหนือจากบริการที่ดีแล้ว ท่าอากาศยานดอนเมืองก็จะชูในเรื่องของ "ฟาสต์ แอร์พอร์ต"
ซึ่งผู้โดยสารจะใช้เวลาผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่เช็กอินจนถึงขึ้นเครื่องบินน้อยลง โดยผู้โดยสารภายในประเทศจะใช้เวลาไม่เกิน 1
ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดให้บริการแอร์พอร์ต เฮลป์
เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารระหว่างประเทศตามจุดต่าง ๆ โดยเตรียมจัดจ้างพนักงานเพิ่มอีก 15-20 อัตรา เน้นที่มีทักษะสื่อสารภาษาจีนได้
รองรับผู้โดยสารชาวจีนที่มาใช้บริการจำนวนมาก คาดความคืบหน้าของโครงการฟาสต์ แอร์พอร์ตจะเห็นภายในกันยายนหรือตุลาคมนี้

"แผนการดังกล่าวนอกจากจะสร้างความมีมาตรฐานของสนามบินดอนเมืองแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สายการบินต่าง ๆ
รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรสายการบินวันเวิลด์ (One World) ที่กำลังพิจารณาเรื่องความพร้อมของท่าอากาศยานในทุก ๆ ด้าน
ทั้งอุปกรณ์ภาคพื้นและการบริการภาคพื้นดิน รวมถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ คาดว่าน่าจะอีก 1 ปีกว่า ๆ
จะทราบข้อสรุปว่ากลุ่มวันเวิลด์จะใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นฐานการบินหรือไม่"

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าของการดึงสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์)
มาให้บริการที่ดอนเมืองเพิ่มเติม ล่าสุดมีตอบรับมีเพิ่มอีก 3 สายการบิน คือ ไลอ้อนแอร์ของอินโดนีเซีย จะเริ่มให้บริการภายในสิงหาคมนี้
เบื้องต้นบินไป-กลับ เส้นทางสิงคโปร์-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบินต่อวัน และอินโดนีเซีย-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบินต่อวัน
นอกจากนี้ยังมีสายการบินโลว์คอสต์ของเวียดนาม คาดให้บริการได้ในปลายปี และสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
 

skypig

Administrator
สนามบินดอนเมือง กลายเป็นสมรภูมิของศึกชิงน่านฟ้าราคาถูก

การเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้ง ทำให้หารเดินทาง ทางอากาศ สะดวก สบาย ง่ายยิ่งขี้น
มีนักธุรกิจ สายตายาว ชอบความท้าทาย ประดังเข้ามาเปิดสายการบินใหม่ๆ
ให้ตนไทยได้ลอง
.......Thai Lion Air
R Air line
City Airway

......ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการเดินทาง
 

AttachmentsFlag Counter

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
Top